Termékdíj

Környezetvédelmi termékdíj

(2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 343/2011. Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról)

Az egyes termékek funkciójuk betöltése során használatukkal, valamint elhasználódásuk után - általában hulladékként - terhelik vagy veszélyeztetik a környezetet. A termékdíjas szabályozás célja, hogy ösztönzőleg hasson a szennyezőanyag kibocsátásának csökkentésére, elősegítse a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodást, illetve a hazai és nemzetközi előírásokon alapuló hulladékgazdálkodási célkitűzések megvalósulását. További célja, hogy a termékdíj-köteles termékek által közvetve vagy közvetlenül okozott környezeti károk megelőzéséhez, mérsékléséhez az állam számára pénzügyi forrásokat teremtsen. E veszélyek és várható terhelések csökkentése, illetve a financiális források megteremtése érdekében a termék első belföldi forgalomba hozója, saját célú felhasználója vagy készletre vevője köteles a termék tömegére megállapított díjat fizetni, a következők szerint.

Tárgyi hatály – termékdíj-köteles termékek köre

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Ktdt.) alapján a termékdíjköteles termékek körébe tartozik

a) az akkumulátor;
b) a csomagolószer;
c) az egyéb kőolajtermék;
d) az elektromos, elektronikai berendezés;
e) a gumiabroncs;
f) a reklámhordozó papír;
g) az egyéb műanyag termék;
h) az egyéb vegyipari termék;
i) az irodai papír.

1 A fenti termékkategóriák összefoglalóan jelölik ki a termékdíj-köteles termékek körét, melyekre vonatkozó magyarázat a törvény

2. § 8., 9., 10., 13., 18a., 26. pontjaiban található. A Ktdt. 1. számú melléklete a Kombinált Nómenklatúra 2010. január 1-jén hatályos állapota szerinti vámtarifaszámok (továbbiakban: vtsz.) segítségével határozza meg, hogy a fent megnevezett egyes termékáramokba, illetőleg anyagáramokba mely konkrét termékek tartoznak.

Egy konkrét termék akkor tekinthető termékdíj-köteles terméknek, ha megfelel a Ktdt. szövegében meghatározott definícónak, vámtarifaszáma megtalálható a Ktdt. hivatkozott mellékletében és nem szerepel a kivételek között.

A termékdíjköteles termékek azonosítása kódrendszer alkalmazásával történik, ennek megfelelően a termékdíjas szabályozás megkülönböztet KT (környezetvédelmi termékkód) és CsK (csomagolószer katalógus kódszám) kódokat, melyek a termékek azonosításán túl a termékdíj-kötelezettség megállapítására egyaránt szolgálnak. A termékdíj-köteles 1 Ktdt. 1.§ (3) bekezdés 2 csomagolószerek CsK kódját a Vhr. 1. melléklet A) cím II. pontja, míg a további termékdíjköteles termékek környezetvédelmi termékkódját az 1. melléklet B) címe tartalmazza.

Új termékdíj-köteles termék jön létre, ha a feldolgozás, megmunkálás következtében a termék Ktdt. 1. mellékletben meghatározott vámtarifaszáma, vagy a Vhr-ben meghatározott környezetvédelmi termékdíjkódjának vagy csomagolószer esetében a csomagolószerkatalógus szerinti kódszámának első három jegye megváltozik.

Környezetvédelmi termékdíj tételek:

Reklámhordozó papír : 85,- Ft +áfa/kg,
Csomagolószer ( papír ) : 19,- Ft +áfa/kg,
Csomagolószer ( műanyag ) : 57,- Ft +áfa/kg
Irodai papír 19,- Ft +áfa/kg

Gyártóként kötelesek vagyunk az irodai papír termékdíjat felszámítani.

ÁSZF ktd-re vonatkozó része

4.3. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011.éve LXXXV. tv (továbbiakban: Ktd tv) és annak végrehajtásáról szóló 343/2011 Korm. Rendelet szabályai szerint az irodai papírokra vonatkozó kötelezettség gyártói kötelezettség, ezekre a termékekre a Palatia Kft. a törvényben meghatározott díjtétellel számított környezetvédelmi termékdíjat a Megrendelő felé kiállított számlában automatikusan felszámítja. A reklámhordozó papír és csomagolószer gyártására vonatkozó megrendelés esetében a Megrendelő írásban köteles a termékdíj- kötelezettség megállapításához szükséges nyilatkozatát a Palatia Kft. részére megküldeni legkésőbb a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg. Ezt megteheti a Palatia Kft. által elkészített és az ASZF 1.sz. mellékleteként feltöltött nyilatkozatminta kitöltésével. A Palatia Kft. a számla kiállításakor csak akkor köteles a Megrendelő termékdíjra vonatkozó nyilatkozata szerinti adattartalommal kiállítani a számlát, ha a Megrendelő írásbeli nyilatkozatát az árajánlat visszaigazolásával egyidejűleg megküldte. Ennek hiányában a Palatia Kft. úgy állítja ki a számlát, mint termékdíj köteles termék-értékesítés.

 

KTD nyilatkozat letöltése:

DOC  ODT  PDF

E-mail